To be defined by SE

Hållbarhet

Från uppstickare till branschledande inom hållbarhet

Det är en självklarhet för oss är att bidra till ett mer hållbart samhälle och göra klimatsmart konsumtion enklare. Vi vill också verka för att människor, djur och miljö ska ha det bra. Här är det en fördel att vi ingår i Europas största livsmedelskedja. När vi på Lidl bestämmer oss för något så genomförs förändringarna effektivt överallt och den totala effekten blir rejäl.

bild

Klimatarbete i framkant

Hos oss finns många möjligheter att välja hållbart och det fortsätter att komma mer. Till exempel fortsätter vi att utveckla det miljömärkta och ekologiska sortimentet. Ett hållbart sortiment handlar inte bara om produkterna i sig utan också om hur vi säljer och tar hand om dem. Tack vare våra effektiva processer och väl avvägda sortiment har vi ett bra utgångsläge – men vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre.

Så här arbetar vi med hållbarhet

Utöver elanvändning klimatkompenserar vi även för driften av vår verksamhet. Det betyder att samtliga utsläpp från till exempel transporter, tjänsteresor, tryck och distribution av våra reklamblad klimatkompenseras på Lidl. Här är det vi på Lidl som driver utvecklingen framåt, vilket inte minst alla våra utmärkelser för miljö, klimat och hållbarhet är bevis för.

Genom att jobba smart och effektivt visar vi att hållbara val är vägen framåt för alla våra kunder – oavsett storleken på plånboken. Lidl gör det enkelt för våra kunder att göra riktigt bra val. För oss är hållbarhet en naturlig del i det dagliga arbetet - när vi till exempel utvecklar sortiment, skapar affärsrelationer, tar hand om våra medarbetare, transporterar livsmedel och bygger butiker. Butikerna är vår arena. Miljöarbetet omfattar resursanvändning, ny- och ombyggnation av butiker, energianvändning och köldmedier i butik samt logistik och transporter.

Våra aktivitetsområden

För oss är hållbarhet en integrerad del i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån fem olika aktivitetsområden, som handlar om de frågor där vi som företag har störst möjlighet att påverka. De gäller hur vi utvecklar vårt sortiment, hur vi bedriver våra affärsrelationer, hanteringen av vår direkta och indirekta miljöpåverkan, ansvar om våra medarbetare och vårt samhällsengagemang i stort.

Miljösmarta butiker

På Lidl har vi som ambition att vara branschledande inom hållbar utveckling, det gäller även när vi bygger och förvaltar våra butiker. Alla våra butiker är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001 och vi arbetar systematiskt med att minska energianvändningen i våra butiker genom exempelvis energisnål belysning och värmeåtervinning från våra kylanläggningar. Samtliga av våra butiksmedarbetare har dessutom fått en utbildning i att tänka energismart!

Vår butik i Växjö blev den första livsmedelsbutiken som uppnådde högsta nivån Outstanding inom det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM och blev 2017 utsedd till världens grönaste nya handelsbyggnad på BREEAM Awards i London. Det är vi på Lidl förstås otroligt stolta över. Målet är att alla nya butiker ska miljöcertifieras!

picture

I Visby utvecklar vi dessutom en klimatneutral byggnad tillsammans med Sweden Green Building Council enligt det nya certifieringsssytemet NollCO2. NollCO2-certifieringen är framtagen som ett viktigt steg för att Sverige ska nåsina klimatmål och är bland de tuffaste i världen.

Varför är våra nya butiker bland de mest hållbara i branschen?

- Laddstationer, solceller och ekozoner. Vi vill göra det lätt för våra kunder att välja en hållbar väg till vår butik. I vår gröna cykelparkering skyddas cyklarna från väder och vind. Kunder som kör elbil eller elcykel kan snabbladda gratis i våra laddstationer medan de handlar. Elen kommer från våra egna solceller påbutikens tak. Det finns även informationstavlor över kollektivtrafiken.

Att skapa en grön och välkomnande miljö kring vår nya butik  är inte bara för våra kunder. Med hjälp av särskilda ekozoner för insekter, fåglar och smådjur ökar vi tomtens biologiska mångfald. 

Vi klimatkompenserar

Som Sveriges första livsmedelskedja har Lidl Sverige valt att klimatkompensera verksamhetens klimatpåverkan. Det är bråttom att bromsa den globala temperaturökningen. Som livsmedelskedja har vi ett stort ansvar att utvecklas på ett hållbart och långsiktigt sätt. För oss är det en självklarhet att ständigt effektivisera och minska vår miljöpåverkan. Klimatkompensation ser vi som ett sätt att ta direkt klimatansvar, samtidigt som vi fortsätter att arbetar för att minska våra utsläpp.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man räknar ut hur mycket växthusgaser ett företag släpper ut, och sedan kompenserar man för dessa genom att köpa krediter från projekt som minskar utsläppen i lika stor mängd. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.

Vad klimatkompenserar vi för?

Vi klimatkompenserar för Lidl Sveriges verksamhet. Klimatberäkningen tar med allt från butikslokaler, reklamblad, tjänsteresor och till och med alla transporter av varor mellan våra lager i Sverige till alla butiker. Klimatberäkningen har skett enligt GHG-Protokollet och innefattar utsläpp inom scope ett och två samt tjänsteresor, tryckt material, avfall och distribution av gods inom scope tre.

Matsvinn

Matsvinn handlar om resurseffektivitet. Och är det något vi på Lidl kan så är det just det. Att odla, producera och transportera mat för att sedan slänga den är helt emot vår affärsmodell. För oss är minskat svinn lika förnuftigt som självklart. Därför ökar vi takten med nya åtgärder för minskat matsvinn och mål för halverat matsvinn till 2025

Tillsammans med våra kunder

En viktig del av vårt miljöarbete är också att göra det enkelt för våra kunder att agera hållbart. Vi erbjuder ett ständigt växande sortiment av miljömärkta/ekologiska och etiska varor. Vi vill också inspirera våra kunder till en mer hållbar livsstil, till exempel genom att minska på matsvinnet.

Det är viktigt att såväl branschen som den enskilda konsumenten gemensamt minskar matsvinnet. Lidl arbetar med frågan på flera fronter. Vi samarbetar med bland annat Allwin och under slutet av 2018 introducerade vi konceptet ”Ta vara på” som ger kunderna möjlighet att köpa livsmedel med kort hållbarhet till kraftigt nedsatta priser.

Återvinning

I vår dagliga verksamhet uppstår restmaterial och avfall som till exempel papp, plast och avskrivna livsmedel. Nästan allt förpackningsmaterial som kommer till butikerna, både plastfolie och papper, samlas in och återvinns. Årligen återvinner vi cirka 11 000 ton papp och nära 300 ton plast. Det som återvinns blir till nya förpackningar, vilket bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Allt avfall sorteras utifrån de förhållanden som råder i respektive kommun. Många kommuner erbjuder idag möjlighet att sortera ut organiskt avfall för omvandling till biogas. Alla våra butiker i dessa kommuner har påbörjat en sådan sortering, och ambitionen är att utöka sorteringen till fler butiker. Från många av våra butiker tas även överblivet bake off-bröd om hand av lantbrukare för att användas till djurfoder.

Vi har även samarbete med bland andra Allwin som ser till att fullt tjänlig mat som inte går att sälja, på grund av brutna förpackningar eller kort bäst före datum, levereras till olika hjälporganisationer.

För att skapa uppmärksamhet och driva förbättring inom avfallshantering har vi infört ett nytt arbetssätt, ”Återvinningens värde”, i butiker och på centrallagren. Det innebär att det återvinningsbara materialet kartläggs i hela kedjan – från butik och centrallager till återvinning. Detta för att minska avfallsmängder, öka återvinning och optimera hanteringen av allt material.

Publikationer

Vi vill vara tydliga och transparenta i all vår kommunikation. Det gäller både i det fysiska mötet med våra kunder, såväl som i våra relationer med alla andra som har ett intresse av vår verksamhet och vad vi står för. Därför har vi valt att samla alla våra viktigaste publikationer på ett och samma ställe. Här hittar du så klart också vår senaste hållbarhetsredovisning.

Position paper

Våra position papers klargör hur vi arbetar med kritiska frågor som har stor relevans för vår verksamhet såsom kaffe, te, ägg, kakao, soja och fisk.

Kontakta oss gärna!

Vi välkomnar frågor, förslag, kommentarer samt ser fram emot dialoger och samtal om vårt hållbarhetsarbete.

hallbarhet@lidl.se