Kvinna och barn utanför Lidl-butik

Hållbarhet

Från uppstickare till branschledande inom hållbarhet

Sedan 2003 har Lidl Sverige utmanat den svenska dagligvarubranschen och vuxit i snabb takt genom att visa att hög kvalitet och låga priser kan gå hand i hand, utan att kompromissa med andra värden. För oss är det en självklarhet att bidra till ett mer hållbart samhälle och göra klimatsmart konsumtion enklare.

Vi vill även i framtiden erbjuda högsta kvalitet till bästa pris, och vill att människor ska kunna fortsätta leva och äta gott. Därför är det en absolut nödvändighet att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vårt ansvar sträcker i hela livsmedelskedjan. Det omfattar odling och produktion till hur vi säljer varorna i butik och att våra medarbetare trivs.

Här är det en fördel att vi ingår i Europas största livsmedelskedja. När vi på Lidl bestämmer oss för något så genomförs förändringarna effektivt överallt och den totala effekten blir rejäl. Och vi både vill och har kraften att skapa förändring inom flera av de ödesfrågor som den globala livsmedelsproduktionen står inför. Vi ser det som ett sätt att framtidssäkra vår egen verksamhet.

Sveriges mest hållbara kedja

Lidl Sverige har satt ett högt mål – vi ska bli branschens mest hållbara kedja. Att samtliga våra nybyggda butiker miljöcertifieras och att vi till 2025 ska minska vår plastanvändning med 20 procent, minska matsvinnet med 50 procent och uteslutande köra med fossilfria godstransporter är några av de vägar som leder oss dit.

Hösten 2019 tog vi emot pris för Årets Hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan för våra många små och stora kliv. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi strävar efter att bli ännu bättre.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för en mer hållbar livsmedelsbransch.

Årets hållbarhetsinitiativ 2019

Motivering till nomineringen:

“Lidl står bakom många framgångsrika hållbarhetsinitiativ de senaste åren och ligger i framkant med målsättningen att utforma världens grönaste butiker och satsningar på fastigheter och hållbara transporter. I Visby byggs nu en av världens första NollCO2-certifierade och klimatneutrala butiker som banar väg för nya generationens handelslokaler.  Samtidigt pågår ett nyskapande arbete med att minska matsvinnet och plastanvändningen. Lidl ligger ofta steget före och är en riktig banbrytare i arbetet för en hållbar dagligvaruhandel.”

Klimatarbete i framkant

Det är bråttom att bromsa den globala temperaturökningen. Som livsmedelskedja har vi ett stort ansvar att utvecklas på ett hållbart och långsiktigt sätt. För oss är det en självklarhet att ständigt effektivisera och minska vår miljöpåverkan. Sedan 2016, när vi började mäta våra utsläpp, har utsläppen av växthusgaser minskat med 13 procent från driften av verksamheten samtidigt som vi under samma period ökade omsättningen med 48 procent. Detta är resultatet av en ökad resurseffektivisering, effektivare logistik, högre andel klimatsmarta drivmedel och energieffektivisering. Även om utsläppen från vår egen verksamhet står för en liten andel av de totala utsläppen som vår verksamhet bidrar till är det en självklarhet för oss att fortsätta minska våra utsläpp där vi har störst kontroll. De utsläpp som driften ändå ger upphov till klimatkompenserar vi för. Klimatkompensation ser vi som ett sätt att ta direkt klimatansvar, samtidigt som vi fortsätter att arbetar för att minska våra utsläpp.
 

Våra aktivitetsområden

För oss är hållbarhet en integrerad del i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån fem olika aktivitetsområden, som handlar om de frågor där vi som företag har störst möjlighet att påverka. De gäller hur vi utvecklar vårt sortiment, hur vi bedriver våra affärsrelationer, hanteringen av vår direkta och indirekta miljöpåverkan, ansvar om våra medarbetare och vårt samhällsengagemang i stort.

Miljösmarta butiker

På Lidl har vi som ambition att vara branschledande inom hållbar utveckling, det gäller även när vi bygger och förvaltar våra butiker. Alla våra butiker är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001 och vi arbetar systematiskt med att minska energianvändningen i våra butiker genom exempelvis energisnål belysning och värmeåtervinning från våra kylanläggningar. Samtliga av våra butiksmedarbetare har dessutom fått en utbildning i att tänka energismart!

Vår butik i Växjö blev den första livsmedelsbutiken som uppnådde högsta nivån Outstanding inom det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM och blev 2017 utsedd till världens grönaste nya handelsbyggnad på BREEAM Awards i London. Det är vi på Lidl förstås otroligt stolta över. Målet är att alla nya butiker ska miljöcertifieras!

Film miljösmarta butiker

I Visby har vi dessutom utvecklat världens första klimatneutrala byggnad tillsammans med Sweden Green Building Council enligt det nya certifieringsssytemet NollCO2. NollCO2-certifieringen är framtagen som ett viktigt steg för att Sverige ska nå sina klimatmål och är bland de tuffaste i världen.

Varför är våra nya butiker bland de mest hållbara i branschen?

- Laddstationer, solceller och ekozoner. Vi vill göra det lätt för våra kunder att välja en hållbar väg till vår butik. I vår gröna cykelparkering skyddas cyklarna från väder och vind. Kunder som kör elbil eller elcykel kan snabbladda i våra laddstationer medan de handlar. Elen kommer från våra egna solceller påbutikens tak. Det finns även informationstavlor över kollektivtrafiken.

Att skapa en grön och välkomnande miljö kring vår nya butik  är inte bara för våra kunder. Med hjälp av särskilda ekozoner för insekter, fåglar och smådjur ökar vi tomtens biologiska mångfald. 

Mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter och miljöskydd är en viktig grundpelare för Lidl. Detaljhandelns och livsmedelsproduktionens värdekedja blir alltmer mångskiftande och omfattar aktörer och företag från många länder. Denna globala leverantörskedja kommer också med stora människorättsliga och miljömässiga utmaningar. Risker avseende mänskliga rättigheter har ofta komplexa orsaker och berör hela näringsgrenar. Exempelvis kan sociala risker inom arbetsmiljö, föreningsfrihet, icke-diskriminering och skäliga löner ofta bara hanteras med systematiska lösningar. Det gäller också vid avvikelser från förbudet mot barn- och tvångsarbete. Därför samarbetar Lidl även med regeringar, andra företag, leverantörer och frivilligorganisationer för att delta aktivt i skapandet av ett hållbart framtida samhälle.

Syftet med att i leverantörskedjan arbeta med de sociala aspekterna är många. Som ett led i det arbetet strävar Lidl Sverige efter att driva en positiv påverkan för de sociala aspekterna i leverantörskedjan. Detta görs i enlighet med Schwarz-gruppens uppförandekod för affärspartners, policy från Schwarz-gruppen att respektera mänskliga rättigheter och Lidl Sveriges styrdokument avseende mänskliga rättigheter och miljö vid inköp av kommersiella varor. Fullständig policy nås via följande länk: policyer för kvalitet och hållbarhet.

Klagomålsmekanismer

Tillgång till en effektiv klagomålsmekanism, även för anställda i globala leverantörskedjor, är en integrerad del av företagets omsorgsplikt för att täcka risker för mänskliga rättigheter och rättsliga kränkningar. I praktiken innebär detta dock ofta en utmaning i den tidiga delen av leverantörskedjan, då anställda arbetar i olika sammanhang – t.ex. språkkunskaper, tillgång till informationsteknologi, kulturella särdrag - för att få tillgång till klagomålsmekanismer.

Lidl har därför satt upp som mål att testa inför särskilda klagomålsmekanismer i riskutsatta leverantörskedjor för att identifiera skalbara och effektiva tillvägagångssätt. I detta första steg började vi testa klagomålsmekanismer i tre riskkedjor.

Lidl Sverige har möjliggjort anmälan av människorättsliga, sociala och miljörelaterade överträdelser och inrättat ett webbaserat rapporteringssystem. Alla inkommande anmälningar hanteras av en oberoende ansvarig för efterlevnad.

Bär från Spanien

Som en del av detta pilotprojekt har vi och vår partner Elevate satt upp en ny, effektiv klagomålsmekanism för arbetare inom bärsektorn i Huelva, Spanien. Klagomålsmekanismen kommer att testas med utvalda producenter som en del av skördesäsongen 2021/2022. Vi lägger särskild vikt vid att ta itu med befintliga åtkomstbarriärer och öka tillgängligheten för anställda. Klagomålsmekanismen har flera klagomålskanaler, inklusive en hotline bemannad av utbildad personal, samt möjligheten att skicka in klagomål via Whatsapp. Klagomål accepteras på alla språk. Muntlig kommunikation med hotlinepersonalen är möjlig på spanska, arabiska och engelska. Dessutom utbildas arbetare i hur man använder mekanismen. För att ta hänsyn till att majoriteten av arbetarna på plats är kvinnor från Nordafrika och Östeuropa, är alla jourtelefonanställda kvinnor. Vi kommer att utvärdera piloten i slutet av skördesäsongen och rapportera om resultat och nästa steg.

Kokosmjölk från Vietnam

I Vietnam testar vi en annan klagomålsmekanism som tillhandahålls av tjänsteleverantören Ulula i samarbete med amfori. Detta är ett system som testas inom både icke-livsmedels- och livsmedelssektorn. Lidl deltar i projektet med produktionsanläggningar inom textil- och kokosmjölksektorn. Som en del av pilotprojektet får arbetare också olika kanaler för klagomål. Eftersom flera företag ofta handlar med en och samma produktionsanläggning utreds klagomålen enhetligt med inblandning av en uppdragsgivare och korrigerande åtgärder utvecklas. Piloten kommer att pågå till mitten av 2022 och kommer sedan att utvärderas av amfori och dess medlemmar för att överväga ytterligare skalning.

Vi klimatkompenserar

Som Sveriges första livsmedelskedja har Lidl Sverige valt att klimatkompensera verksamhetens klimatpåverkan. Det är bråttom att bromsa den globala temperaturökningen. Som livsmedelskedja har vi ett stort ansvar att utvecklas på ett hållbart och långsiktigt sätt. För oss är det en självklarhet att ständigt effektivisera och minska vår miljöpåverkan. Klimatkompensation ser vi som ett sätt att ta direkt klimatansvar, samtidigt som vi fortsätter att arbetar för att minska våra utsläpp.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man räknar ut hur mycket växthusgaser ett företag släpper ut, och sedan kompenserar man för dessa genom att köpa krediter från projekt som minskar utsläppen i lika stor mängd. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.

Vad klimatkompenserar vi för?

Vi klimatkompenserar för Lidl Sveriges verksamhet. Klimatberäkningen tar med allt från butikslokaler, reklamblad, tjänsteresor och till och med alla transporter av varor mellan våra lager i Sverige till alla butiker. Klimatberäkningen har skett enligt GHG-Protokollet och innefattar utsläpp inom scope ett och två samt tjänsteresor, tryckt material, avfall och distribution av gods inom scope tre.

Utöver det kompenserar Lidl för utsläppen av växthusgaser från det egna varumärket Vemondo som består av våra veganska och vegetariska specialiteter. Kompensationen täcker utsläppen som orsakas under produktens hela livscykel (från råvaruutvinning till avfallshantering). Lidl samarbetar med erfarna partners för att kompensera för de växthusgaser som produceras och endast projekt med certifieringsstandarden Gold Standard accepteras.

Kompensationen sker genom följande projekt:

Matsvinn

Matsvinn handlar om resurseffektivitet. Och är det något vi på Lidl kan så är det just det. Att odla, producera och transportera mat för att sedan slänga den är helt emot vår affärsmodell. För oss är minskat svinn lika förnuftigt som självklart. Därför ökar vi takten med nya åtgärder för minskat matsvinn och mål för halverat matsvinn till 2025.

Tillsammans med våra kunder

En viktig del av vårt miljöarbete är också att göra det enkelt för våra kunder att agera hållbart. Vi erbjuder ett växande sortiment av miljömärkta/ekologiska, etiska och vegetariska varor. Vi vill också inspirera våra kunder till en mer hållbar livsstil, till exempel genom att minska på matsvinnet.

Det är viktigt att såväl branschen som den enskilda konsumenten gemensamt minskar matsvinnet. Lidl arbetar med frågan på flera fronter. Vi deltar i forum där vi arbetar med matsvinnsfrågor med branschkollegor och samarbetar med omfördelningsorganisationer som Allwin och Stadsmissionen som skänker livsmedel till hjälporganisationer. Under 2018 introducerade vi konceptet "Ta vara på" som ger kunderna möjlighet att köpa livsmedel med kort hållbarhet till kraftigt nedsatta priser.

Djurvälfärd

All produktion ska ske enligt samtliga lokala lagar och förordningar, vilket inkluderar kraven på djurhållning. Djurskyddslagstiftningen i Sverige håller hög standard. Det är en av anledningarna till att Lidl har ett omfattande utbud av kött och fågel med svenskt ursprung. Vår målsättning är att kontinuerligt öka andelen svenska råvaror och produkter.

Tillsammans med våra kollegor i andra länder arbetar vi i Lidl Sverige för att höja standarden för djurvälfärden genom att ställa krav och föra diskussioner med leverantörer. Vi har leverantörer baserade i andra länder, vilket innebär att i vårt sortiment finns animaliska råvaror som producerats inom och utanför EU.

Vi vill på ett öppet och identifierbart sätt informera våra kunder om våra produkters ursprung. Det ska tydligt framgå på förpackningen var råvaran kommer ifrån så att kunden har möjlighet att göra ett informerat val. I enlighet med rådande lagstiftning märker vi ursprunget på produkter, exempelvis på färska köttprodukter. Vi strävar att gå steget längre än lagstiftning och även märka livsmedel där det förekommer animalisk råvara som ingrediens. Rättvis handel och långvariga relationer med leverantörer är viktiga för oss. Därför arbetar vi kontinuerligt med andra aktörer i produktionskedjan för att förbättra djurhållning och djurvälfärd.

Tillsammans med branschkollegorna i Svensk Dagligvaruhandel tar vi ställning för att minska antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Läs mer om hur vi arbetar med antibiotika i vårt styrdokument för minskad antibiotikaanvändning.

Förutom produkter från konventionellt jordbruk erbjuder vi våra kunder ekologiska och kravmärkta produkter, vilka uppfyller fler kriterier för djurhållning och utfodring än lagstiftningen.

Utöver arbetet för ökad djurvälfärd har vi ett växande utbud av växtbaserade och vegetariska produkter. Vi vill erbjuda kunder med olika slags önskemål att hitta varierad kost av högsta kvalitet till bästa pris på Lidl.

Läs mer i vår djurvälfärdspolicy.

 

Återvinning

I vår dagliga verksamhet uppstår restmaterial och avfall som till exempel papp, plast och avskrivna livsmedel. Nästan allt förpackningsmaterial som kommer till butikerna, både plastfolie och papper, samlas in och återvinns. Det som återvinns blir till nya förpackningar, vilket bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Allt avfall sorteras utifrån de förhållanden som råder i respektive kommun. Många kommuner erbjuder idag möjlighet att sortera ut organiskt avfall för omvandling till biogas. Alla våra butiker i dessa kommuner har påbörjat en sådan sortering, och ambitionen är att utöka sorteringen till fler butiker. Från många av våra butiker tas även överblivet bake off-bröd om hand av lantbrukare för att användas till djurfoder.

Vi har även samarbete med bland andra Stadsmissionen och Allwin som ser till att fullt tjänlig mat som inte går att sälja, på grund av brutna förpackningar eller kort bäst före datum, levereras till olika hjälporganisationer.

För att skapa uppmärksamhet och driva förbättring inom avfallshantering har vi infört ett nytt arbetssätt, ”Återvinningens värde”, i butiker och på centrallagren. Det innebär att det återvinningsbara materialet kartläggs i hela kedjan – från butik och centrallager till återvinning. Detta för att minska avfallsmängder, öka återvinning och optimera hanteringen av allt material.

Publikationer

Vi vill vara tydliga och transparenta i all vår kommunikation. Det gäller både i det fysiska mötet med våra kunder, såväl som i våra relationer med alla andra som har ett intresse av vår verksamhet och vad vi står för. Därför har vi valt att samla alla våra viktigaste publikationer på ett och samma ställe. Här hittar du så klart också vår senaste hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss gärna!

Vi välkomnar frågor, förslag, kommentarer samt ser fram emot dialoger och samtal om vårt hållbarhetsarbete.

hallbarhet@lidl.se