Produktionsanläggningar

Produktionsanläggningar

Ansvar i leverantörskedjan för non-food varor

Lidl ansvarar för att produkterna du köper håller hög kvalitet och är säkra att använda. Samtidigt arbetar vi aktivt på att göra tillverkningen av våra non food-varor mer hållbar. För oss innebär det att vi tar ansvar för vårt sortiment, våra medarbetare och miljön längs hela värdekedjan. Vi kräver samma engagemang från våra affärspartners.

Vi har ett ständigt skiftande kampanjsortiment av non-food-varor, som likt non-food produkter i allmänhet, till stor del tillverkas i asiatiska länder såsom Bangladesh och Kina. Trots avsevärda framsteg och ekonomisk utveckling i dessa länder varierar tillämpningen av sociala och miljömässiga standarder i produktionen.

För att nå målet att höja den sociala och ekologisk minimistandarden hos våra affärspartners i de olika länderna har  Lidl har tagit fram en egen uppförandekod (Code of Conduct). Den utgår från BSCI:s kod vilken i sin tur baseras på internationella konventioner så som FN:s Global compact. Uppförandekoden är en viktig del i Lidls samarbete med andra företag.

Lidl har i många år engagerat sig för att förbättra de anställdas livs- och arbetsvillkor och göra både våra produkter och själva produktionen miljövänligare. Det är en långsiktig process och samtidigt en utmaning för hela branschen, eftersom Lidls leverantörer även producerar för andra handelsföretag och internationella märken. För att permanenta förbättringar ska vara möjliga krävs därför engagemang och fokuserade åtgärder av alla aktörer, både nationellt och internationellt.

Transparens i leverantörskedjan för non-food varor

 

Idag ställs allt högre krav på transparens i produktionsled och leverantörskedjor, fler vill veta var produkterna de köper har producerats och under vilka villkor. För att bemöta detta publicerade Lidl under 2019 samtliga produktionsanläggningar som tillverkar textila non-food varor för Lidls egna varumärken. Nu väljer vi att också publicera produktionsanläggningarna som tillverkar non-food produkter inom segmentet hem&fritid under 2020. 

Nedan hittar du Lidls leverantörer av non-food textil och non-food hem&fritid. Leverantörerna som publicerats  är självständiga företag som producerar artiklar för Lidl. Datan kommer att  uppdateras två gånger om året och innehåller samtliga produktionsanläggningars namn, adress och det land där anläggningen ligger. Lidl gör på så sätt sin leverantörskedja mer transparent. Som livsmedelsföretag i detaljhandeln arbetar vi för mer hållbara sociala och miljömässiga villkor på plats hos varornas producenter.

Leverantörer - non-food textil

Leverantörer - non-food hem&fritid

Lidl Detox-commitment

Mellan 2014 och 2020 har Lidl arbetat intensivt med att ta bort potentiellt skadliga ämnen från produktionen av textilier och skor under eget varumärke som en del av Greenpeace Detox-kampanj. Lidl var den första livsmedelsbutiken som deltog i Detox-kampanjen.

Målet med Lidls åtagande var att helt ta bort de kemikalier som enligt Greenpeace bedömts som farliga vid produktion av textilier och skor från Lidls egna textilvarumärken till 2020, eller att ersätta dem med säkra ämnen. Detta syftar till att förbättra de sociala och miljömässiga produktionsförhållanden i textil- och skoindustrin.

Under 2020 har Lidl kunnat undvika att använda miljöfarliga kemikalier i sin textilproduktion så långt som möjligt och därmed minskat den negativa påverkan på människor och miljö. Följande rapport förklarar Lidls strategi, ger en översikt över de milstolpar som Lidl har uppnått mellan 2015 och 2020 och sammanfattar åtgärder och resultat från 2019. Dokumentet ger också en översikt över vilka mål Lidl fortsätter att sträva efter när det gäller att uppnå en mer miljövänlig textil- och skoproduktion.

Ta del av rapporten Lidl Detox Report 2020 här.