to be defined by country

Kvalitet för alla

Ansvar i leveranskedjan för specialvaror

Lidl ansvarar för att produkterna håller en hög kvalitet och säkerhetsnivå, och arbetar för att göra tillverkningen av textilier och skor för våra egna märken mer hållbar.

Att arbeta hållbart innebär för oss att vi dagligen uppfyller våra kvalitetskrav och tar ansvar för vårt sortiment, våra medarbetare, miljön och samhället liksom för våra affärspartner längs värdekedjan.

Vårt ständigt skiftande kampanjsortiment av specialvaror består, liksom i branschen i övrigt, till övervägande del av artiklar som tillverkas i asiatiska länder, t.ex. i Bangladesh och Kina. Trots avsevärda framsteg och ekonomisk utveckling i dessa länder varierar tillämpningen av sociala och miljömässiga standarder. Vi och våra kunder förväntar oss ändå att de fabriker som producerar Lidls egenmärken följer sociala och ekologiska standarder.

Lidl har tagit fram en egen uppförandekod med målet att höja de sociala och ekologiska minimistandarderna hos våra affärspartner i de olika länderna. Dessa minimistandarder är en viktig del i Lidls samarbete med andra företag.

Genom att vi engagerar oss i och erbjuder praktiskt stöd vid produktionen bidrar vi till att varaktigt förbättra förhållandena för de anställda på plats.

Lidl har i många år engagerat sig för att förbättra de anställdas livs- och arbetsvillkor och göra både våra produkter och själva produktionen miljövänligare. Detta är en långsiktig process och samtidigt en utmaning för hela branschen, eftersom Lidls leverantörer även producerar för andra handelsföretag och internationella märken. För att permanenta förbättringar ska vara möjliga krävs därför engagemang och fokuserade åtgärder av alla aktörer, både nationellt och internationellt.

 

Transparens i leveranskedjan för specialvaror

Offentliggörande av våra produktionsanläggningar för textilier och skor världen över

Konsumenterna vill i allt högre utsträckning få information om varors spårbarhet och veta var en produkt har tillverkats. Lidl vill tillgodose detta önskemål och publicerar därför – som första livsmedelsföretag inom detaljhandeln med ett sortiment av specialvaror – namnen på de runt 650 produktionsanläggningarna för textilier och skor i vårt egenmärkessortiment. Du hittar listan längst ner på sidan. Företagen på listan är självständiga företag som producerar artiklar för Lidl. Listan uppdateras två gånger om året och innehåller samtliga produktionsanläggningars namn, adress och det land där anläggningen ligger. Lidl gör på så sätt sin leveranskedja mer transparent. Som livsmedelsföretag i detaljhandeln arbetar vi för mer hållbara sociala och miljömässiga villkor på plats hos varornas producenter.

Frågor & svar

Vilka anläggningar rör det sig om?
Listan omfattar samtliga produktionsanläggningar (för tillverkningsstadiet) där textilier och skor tillverkas för Lidls egenmärken. Alla auktoriserade produktionsanläggningar står med på listan. Dessa anläggningar är underleverantörer enligt Amfori BSCI:s definition, d.v.s. oberoende producenter som får i uppdrag av våra affärspartner att tillverka våra produkter.

Hur väljer Lidl ut sina produktionsanläggningar?
Anläggningarna väljs ut baserat på flera faktorer, bl.a. förmågan att rätta sig efter Lidls uppförandekod. Vi satsar på att bygga mångåriga och stabila affärsförbindelser.

Hur kontaktar jag Lidl angående en specifik produktionsanläggning?
Kontakta oss på adress CSRNF@lidl.com. Alla förfrågningar behandlas konfidentiellt.

Hur kan jag bli affärspartner till Lidl?
Lidl prioriterar mångåriga, stabila affärsförbindelser med utvalda affärspartner. Det är därför inte möjligt för oss att ta emot förfrågningar på detta sätt.

Är alla produktionsanläggningar som listas här aktuella?
Listan visar alla producenter av textilier och skor för Lidls egna märken. Listan uppdateras var sjätte månad.

Hur stor del av Lidls kläder och skor tillverkas i de listade produktionsanläggningarna?
Hela Lidls egenmärkessortiment för textilier och skor tillverkas i anläggningarna i förteckningen.

Varför har Lidl valt att ta det här steget?
Vi vill skapa transparens i leveranskedjan, och är som livsmedelsföretag inom detaljhandeln engagerade i de sociala och miljömässiga villkoren hos producenterna av våra varor. Detta är en del av vårt hållbarhetsarbete.

Vilka positiva effekter gällande arbetsvillkor hoppas Lidl åstadkomma genom att offentliggöra sina produktionsanläggningar?
Inom den globala klädindustrin är det en beprövad åtgärd att låta alla intressenter ta del av leveranskedjan. Vid sidan av vårt pågående engagemang – t.ex. vårt samarbete med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) och våra tio år som medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) – kan vi genom att göra leveranskedjan transparent förbättra de anställdas villkor på plats.

Hur går jag till väga om jag vill besöka någon av produktionsanläggningarna?
Vi kan inte hjälpa till med att organisera besök eftersom de produktionsanläggningar som listas här är självständiga företag.

Hur säkerställer Lidl att varorna faktiskt tillverkas i de anläggningar som anges här?
För våra affärspartner finns tydliga riktlinjer som strängt förbjuder att utan godkännande lägga ut uppdrag på entreprenad. Vi kontrollerar hur dessa riktlinjer efterlevs genom sociala revisioner och kvalitetskontroller på plats som utförs både av oss och av en oberoende tredje part.